Princip for skolehjemsamarbejdet på Sortedamskolen

 

Formål

 • at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem elever, forældre og personale

 • at sikre, at samarbejdet underbygger skolens værdier: tryghed, dialog og medbestemmelse samt høj faglighed

 • at sikre de bedst mulige forudsætninger for den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling

 

Kommunikation

 • En forudsætning for det gode samarbejde er god kommunikation. Det er væsentligt, at kommunikationen er dialogbaseret. Skole og hjem kommunikerer løbende med hinanden. Dialogen skal være præget af gensidig respekt.

   

  Gensidige forventninger

   

Forældreansvar

 • Barnet møder til tiden, har fået morgenmad og er veludhvilet

 • Barnet har lavet sine lektier

 • Barnet er undervisningsparat, har bøger, materialer og madpakke med

 • Tjekke forældreintra i løbet af ugenfor at orientere sig og forberede barnet på skolen

 • Deltager i skolens aktiviteter, herunder skole-hjem-samtaler og forældremøder

 • Kende og rette sig efter skolens ordensregler

   

  Elevansvar

 • Være en god kammerat

 • Møde til tiden

 • Lave lektier og have sine ting i orden

 • Kende og rette sig efter skolens ordensregler

   

  Lærer/pædagog ansvar

 • Varetage alle elevernes læring

 • Håndtere konflikter, der er opstået i skolen

 • Orientere hjemmet om både faglig og social udvikling/udfordringer

 • Alle elever skal have en elevplan

 • Lægge fagenes periodeplaner på forældreintra i takt med, at de udformes. Første periodeplan lægges dog frem senest en uge inden det første ordinære forældremøde

 • Kende og rette sig efter skolens ordensregler

 

Praktiske oplysninger

 

Forældremøder

Møderne skal bruges til at samle alle klassens forældre til debat og information. Emner, der tages op på møderne, vedrører hele klassens faglighed, trivsel og udvikling.

 

Der afholdes to ordinære forældremøder/temamøder. Første forældremøde afholdes inden efterårsferien. For 9.-klasserne holdes dog kun årets første forældremøde – de har til gengæld dimissionen efter endt afgangsprøver. (Evt. ekstra ved særlige behov).

 

På møderne deltager klassens forældre og klassens hovedlærere. Hvis klassen har en pædagog tilknyttet, kan vedkommende deltage. Ved første møde i bh.kl., 4. og 7. klasse deltager inklusionspædagogen.

Ved første møde i 1., 4. og 7. klasse præsenteres så mange af klassens lærere som muligt i begyndelsen af mødet.

Desuden kan ledelsen, UU-vejlederen og andre deltage ved særlige behov. I indskolingen deltager så vidt muligt også klassens primære kontakt på fritidsinstitutionen.

 

Dagsordenen til møderne laves så vidt muligt i samarbejde med kontakt- og trivselsforældrene. Kontakt- og trivselsforældrene kan have deres egne punkter på dagsordenen. Somme tider kan kontakt- og trivselsforældrene bruge op til 45 minutter af forældremødet.

 

Møderne foregår fortrinsvis i tidsrummet kl. 17-19.

 

Skolehjemsamtaler

Møderne skal bruges til samtaler om den enkelte elev. Om faglige resultater, social udvikling og trivsel. På møderne gennemgås elevplaner og testresultater.

 

Der afholdes en samtale (inden februar), desuden kan der afholdes samtaler efter behov. Elevplanen sendes til forældrene senest en uge før samtalen.

 

Til samtalerne deltager som udgangspunkt klassens hovedlærere, eleven og en eller begge forældre. Hvis eleven har støtte, kan vedkommende deltage.

I indskolingen deltager en pædagog fra fritidshjemmet.

 

I udskolingen tilbydes forældre deltagelse i faglærerdag.

 

Møderne foregår fortrinsvis i tidsrummet indtil ca. kl. 19:00.

 

Forældrehenvendelse

Ved akut opståede situationer ringes til skolens telefonnummer.

 

Forældrene kontakter lærerne ved at skrive til dem i intra. Lærerne svarer hurtigst muligt tilbage.

Som minimum får man indenfor to arbejdsdage bekræftelse på modtagelse af sin mail, og indenfor to til fem arbejdsdage kan man forvente at få et uddybet svar på sin mail. Lærerne besvarer henvendelser i den tid, de er til stede på skolen

 

Ønsker man at tale i telefon med en lærer, kan man enten kontakte skolens kontor og bede om at blive ringet op eller skrive på intra, at man gerne vil ringes op.

 

Hvis man møder op på skolen i løbet af dagen, starter man med at henvende sig på skolens kontor.

Korte beskeder, der ikke kan vente, kan gives til lærerne inden undervisningen starter.

 

Information fra skolen

Forældrene får skriftlig information fra skolen om nyheder, informationer og aktiviteter i klassen og på skolen, når det er aktuelt.

 

Ugeplanen indeholder oplysninger om relevante faglige og sociale aktiviteter i klassen.

Det forventes at forældrene i indskolingen og på mellemtrinnet læser ugeplanen mindst en gang om ugen.  I udskolingen forventes det, at forældrene løbende holder sig orienteret gennem ugeplanen.

Forældrene skal hjælpe deres børn med at huske bøger, hjælpemidler m.v. Forældrene skal ligeledes bidrage til, at eleverne får læst lektier og i øvrigt er forberedt til skolen hver dag.

Der kan være lektier og forberedelser, der ikke fremgår af ugeplanen, men som eleverne på anden vis er blevet gjort opmærksom på, at de skal huske. Disse aftaler er lige så bindende, som de aftaler, der fremgår af ugeplanen. Som udgangspunkt kan ugeplanen benyttes til samtaler i hjemmet om skolen, og det der forgår i timerne. Disse samtaler bidrager til elevernes faglige udvikling.

Skolen kontakter desuden hjemmene pr. telefon eller via intra, når der er behov for det.

Vedtaget ved skolebestyrelsesmøde 15.06.16

                                                                                                                                                                                                                     

Mette Jonstrup                                                                                            Eva Hindsgavl Brink

Formand                                                                                                          Referent