Principper for ny klassedannelse på Sortedamskolen

Formål

Når der dannes nye klasser på en årgang ønsker vi, at det sker i så god en proces som muligt.

Principper

Vi kan danne nye klasser hvis:

 • faldende elevtal på en årgang gør det muligt at nedlægge en klasse (det kan f.eks. ske af økonomiske og/eller pædagogiske grunde)
 • stigende elevtal på en årgang nødvendiggør udvidelse med en ekstra klasse
 • problemer på en årgang gør det nødvendigt at danne nye klasser

Der planlægges en proces, hvor der tager hensyn til de aktuelle årsager til nydannelse af klasser.

Når ledelsen beslutter dannelse af nye klasser, drøftes overvejelserne med lærerteamet på klassetrinnet.

Først informeres forældrene via forældreintra og næste dag informeres eleverne mundtligt og skriftligt. Samtidig med informationen til forældrene indbydes til et forældremød, der tidligst afholdes en uge efter. Det er vigtigt, at det står klart for forældrene, hvem der træffer de endelige beslutninger og på hvilket grundlag.

Skolens ledelse og årgangsteamet tilrettelægger et forløb. Ny klassedannelse kan tidligst træde i kraft en måned efter ovennævnte indkaldelse til forældremøde (ferier medregnes ikke). Formålet med tidsfristerne er bl.a.:

 • At processen og beslutningen bliver kendt.
 • At eleverne kan nå at vænne sig til tanken.
 • At eleverne og forældrene kan involveres, for at få de nye klasser til at trives bedst muligt.

Skolens ledelse danner de nye klasser i samråd med årgangsteamet og der tilstræbes:

 • Hensyn til at skabe socialt og fagligt velfungerende klasser.
 • Nogenlunde lige store klasser.
 • Hensyn til elev/elev-relationer. Samtidig er det vigtigt, at det står klart for eleverne, hvilken rolle deres eventuelle ønsker spiller i processen.
 • Nogenlunde ligelig kønsfordeling.
 • Nogenlunde ligelig fordeling af tosprogede børn.
 • Nogenlunde ligelig repræsentation af fagligt stærke og fagligt svage elever.
 • Nogenlunde ligelig fordeling af børn med behov for særlig hensyntagen eller støtte samt børn med andre væsentlige forhold/baggrunde, i det omfang sådanne oplysninger haves.

Hvis den nye klassedannelse træder i kraft lige efter en ferie, er det vigtigt, at så mange usikkerheder som muligt fjernes fra eleverne inden ferien, så de ikke bekymrer sig unødvendigt i ferien. Bl.a. oplyses inden ferien, hvem man skal gå i klasse med.

Der bruges noget tid på aktiviteter sammen i hver af de nye klasser senest et par uger før den nye klassedannelse træder i kraft. Også her er formålet at vænne sig til det og få fjernet usikkerheder.

Skolen prioriterer at etablere en god trivsel og et godt samarbejde mellem eleverne i hver af de nye klasser; et godt samarbejde mellem lærerteam og elever; samt et godt samarbejde mellem forældre, kontaktforældre og de nye lærerteam. Herunder får lærerne tid til at deltage i sociale aktiviteter med de nye klassers elever og forældre for at styrke klassernes sociale liv og ”ryste” elever og lærere sammen. Så vidt muligt tilføres de nye klasser også ekstra ressourcer i overgangsfasen i form af flere lærertimer, flere timer til skole/hjem-samarbejde og lignende.

Skolebestyrelsen informeres senest dagen inden, forældrene indbydes til drøftelser. Skolebestyrelsen holdes orienteret om hele processen fra begyndelsen, og indtil de nye klasser er velfungerende, og en evaluering af forløbet har fundet sted. Informationen til skolebestyrelsen om det tilrettelagte forløb gives skriftligt, så snart forløbet er planlagt.

Betinget beslutning: Hvis der er en stor sandsynlighed for, at der kan dannes nye klasser, så kan drøftelse, informering, (betinget) beslutning og øvrige proces gennemføres, selvom det endnu ikke vides med sikkerhed, om elevtallet bliver sådan, at der kan dannes nye klasser. I dette tilfælde gennemføres alt fuldstændig som ovenfor. Dog meldes det ud, at beslutningen er betinget af at elevtallet bliver som forventet og at det kan være det hele bliver aflyst, hvis elevtallet ikke bliver som forventet.

Vedtaget ved skolebestyrelsesmøde 28.4.2015